تو خونه چیکار کنم؟

حوصلم سر رفته! در خانه چه کار کنم که سرگرم شوم؟

“حوصلم سر رفته”، جز مزخرف ترین حالات هر کسی در زندگی اش است، به خصوص که حال انجام کاری هم نداشته باشد!
سعی کردم، کارهایی که وقتی حوصله ام سر می رود انجام می دهم را بنویسم، شاید برای شما هم مفید باشد.

ادامه مطلب